Σε μεταβατική φάση ο ΧΥΤΑ Στράτου

Σε μεταβατική φάση βρίσκεται ο ΧΥΤΑ Στράτου, αφού ο Σύνδεσμος Διαχείρισης του ΧΥΤΑ αποφάσισε τη λήξη της σύμβασης για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ, ωστόσο ο νέος διεθνής διαγωνισμός για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ έχει καθυστερήσει. Έτσι προκειμένου να συνεχιστεί η λειτουργία του ΧΥΤΑ ο Σύνδεσμος Διαχείρισης αποφάσισε να προχωρήσει σε συνοπτικό διαγωνισμό μέχρι να ολοκληρωθεί ο διεθνής διαγωνισμός για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η διενέργεια του διεθνούς διαγωνισμού διεπόταν από νόμο, οποίος μετά από συνεχείς αναστολές έναρξης της ισχύος του, τελικά καταργήθηκε στις 1/7/2016. Ενώ στο μεσοδιάστημα ο Σύνδεσμος παρέλαβε από Κινητό Εξοπλισμό για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ, απαραίτητο στοιχείο για την λειτουργία του ΧΥΤΑ καθώς και για την μείωση του κόστους λειτουργίας. Έτσι τα τεύχη δημοπράτησης έπρεπε να αλλάξουν εκ νέου προκειμένου να επιτευχθεί μείωση της τιμής προσφοράς των διαγωνιζόμενων. Λόγω των αναστολών του προηγούμενου νόμου και της κατάργησής του, καθυστέρησε η επιμέλεια των τευχών, προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος καθυστέρησης του διαγωνισμού με ενστάσεις και να διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας του ΧΥΤΑ με όσο το δυνατόν μικρότερο κόστος για τους ∆ήμους.

Όμως και στην περίπτωση του συνοπτικού διαγωνισμού ο Σύνδεσμος Διαχείρισης του ΧΥΤΑ Στράτου αντιμετώπισε προβλήματα, αφού η διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισµού ακυρώθηκε κατόπιν ενστάσεων που υποβλήθηκαν από τις διαγωνιζόμενες εταιρείες. Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα επαναπροκηρυχθεί για να προκύψει η μεταβατική λειτουργία του ΧΥΤΑ Στράτου.