Νέα «γκάφα» της ΔΕΥΑ Αγρινίου – «Ανακάλυψε» σε διακήρυξη όρο που δεν υπάρχει…

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ακύρωσε (δείτε εδώ) απόφαση της ΔΕΥΑ Αγρινίου σύμφωνα με την οποία παρατάθηκε σύμβαση με προμηθευτή για προμήθεια αδρανών υλικών.

Η νέα «γκάφα» της ΔΕΥΑ Αγρινίου είναι αρκετά «ύποπτη», όπως προκύπτει από το σκεπτικό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η παράταση στη σύμβαση δόθηκε από την ΔΕΥΑ Αγρινίου με την αιτιολογία πως σύμφωνα με τη διακήρυξη αν υπάρχουν αδιάθετες πιστώσεις μπορεί να παραταθεί η σύμβαση μέχρι την εξάντληση της πίστωσης. Αντιθέτως σύμφωνα με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση τέτοιος όρος στη διακήρυξη δεν υπάρχει…

Μάλιστα η Αποκεντρωμένη Διοίκηση επισημαίνει στην απόφασή της πως όχι μόνο δεν υπάρχει πρόβλεψη «αν υπάρχουν αδιάθετες πιστώσεις μπορεί να παραταθεί η σύμβαση μέχρι την εξάντληση της πίστωσης», αντιθέτως υπάρχει και άρθρο
που ορίζει πως «η παράδοση-παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών διενεργείται σύμφωναμε τα οριζόμενα στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών εντός χρονικού διαστήματος 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης».