Μάλλον πίστευαν πως είμαστε νησιά…

Μπορεί η Περιφέρεια να προσποιείται ότι πήρε με τον «Κλεισθένη» την αρμοδιότητα για τα ρέματα, η πραγματικότητα όμως είναι ότι απλώς ο «Κλεισθένης» απάλειψε τις εξαιρέσεις που υπήρχαν στον «Καλλικράτη» για τους νησιωτικούς και ορεινούς δήμους. Ίσως η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να πίστευε ότι η Αιτωλοακαρνανία, η Αχαΐα και η Ηλεία είναι νησιά…

Αφιερωμένο λοιπόν εξαιρετικά… το σχετικό άρθρο από την αιτιολογική έκθεση του «Κλεισθένη».

Άρθρο 224
Aστυνόμευση και καθαρισμός ρεμάτων και απαλλοτριώσεων χώρων παρά τα ρέματα
Με την προτεινόμενη ρύθμιση καταργείται η διάταξη της περ. 4 της παρ. Ε του άρθρου 204 του ν. 3852/2010, σύμφωνα με την οποία ο καθαρισμός και η αστυνόμευση των ρεμάτων και των απαλλοτριώσεων χώρων παρά τα ρέματα εμπίπτει στις αρμοδιότητες των νησιωτικών Δήμων και η διάταξη της περ. θ της παρ.2 του άρθρου 4 του ν.4071/2012, όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία οι ορεινοί δήμοι ασκούν επιπλέον και μεταξύ άλλων, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με την οικεία περιφέρεια, την αρμοδιότητα του καθαρισμού και
της αστυνόμευσης των ρεμάτων.
Οι εν λόγω αρμοδιότητες, με τη διάταξη της υποπαρ. ΣΤ της παρ. ΙΙ του άρθρου 186 είχαν αποδοθεί στην Περιφέρεια, ενώ με τις ανωτέρω, καταργούμενες με την παρούσα, εισήχθησαν εξαιρέσεις εκ του νόμου με
σκοπό την ευρυθμότερη ή αποτελεσματικότερη άσκηση τους. Ωστόσο, σε βάθος περισσοτέρων ετών, οι Δήμοι βρέθηκαν σε παντελή αδυναμία αυτοτελούς άσκησής των ανωτέρω αρμοδιοτήτων. Ως εκ τούτου, κρίνεται
θεμιτή η διατήρηση μόνης της διάταξης που αποδίδει τις ανωτέρω αρμοδιότητες αυτοτελώς στην Περιφέρεια.