Πρόταση στο “Φιλόδημο” για έργα διευθέτησης στο ρέμα “Λυκοραχίτης”

Στο πρόγραμμα “Φιλόδημος” και σε πρόσκληση που αφορά «έργα αντιπλημμυρικής προστασίας» ο Δήμος Αγρινίου θα υποβάλει πρόταση για το «ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΛΥΚΟΡΑΧΙΤΗ (ΔΥΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΥΟ ΡΕΜΑΤΑ)» προϋπολογισμού 730.000 €.

Η περιοχή των έργων εντοπίζεται στο βορειοανατολικό τμήμα της πόλης του Αγρινίου, στην περιοχή επέκτασης του σχεδίου πόλεως που συνορεύει με την εκτός σχεδίου περιοχή και πιο συγκεκριμένα στους κοινόχρηστους χώρους ανάμεσα από τα Ο.Τ. Γ996, Γ995, Γ992 , Γ991 και Γ979 (περιοχή Δύο Ρέματα).

Για την προστασία των παραρεμάτιων ιδιοκτησιών, τον έλεγχο της χειμαρρικής ροής και την αποφυγή περαιτέρω διαβρωτικών / κατολισθητικών φαινομένων, προτείνεται η διευθέτηση του ρέματος ως εξής: Προτείνεται επένδυση με συρματοκιβώτια, ενώ στο τμήμα των ισχυρών κλίσεων προτείνεται η διαμόρφωση καναλιού από οπλισμένο σκυρόδεμα και η διαμόρφωση 4 καταβαθμών. Οι καταβαθμοί που προβλέπονται με ύψος αντίστοιχα 1,50μ, 1,50μ, 1,40μ και 1,20μ κατά μήκος της κλίση μεταξύ τους 3,5%, για τη μείωση της μέσης κλίσης, το περιορισμό των ταχυτήτων, τη συγκράτηση φερτών υλικών και τη θραύση της ενέργειας του νερού, προκειμένου να οδεύει ελεγχόμενα προς τα κατάντη. Στην εξωτερική μεριά της δεξιάς παρειάς του καναλιού από σκυρόδεμα, προβλέπεται η τοποθέτηση στραγγιστηρίων για την απαγωγή των όμβριων υδάτων από την άμεση περιοχή και τις γειτονικές οικοδομές, το πέρας των οποίων θα καταλήγει σε κατάλληλο υψόμετρο εντός του ρέματος. Κατάντη του προτεινόμενου τεχνικού από οπλισμένο σκυρόδεμα, προτείνεται ο καθαρισμός της κοίτης και η διαμόρφωση της σε τραπεζοειδή διατομή με (μέσο) πλάτος 2,00μ, ύψος 1,50μ, κλίση πρανών z=1 και κατά μήκος κλίση 3,7%.