Προβλήμα στο ΧΥΤΑ Στράτου – Ουσιώδεις ελλείψεις διαπιστώνει η Περιφέρεια

Προβλήματα στη λειτουργία του ΧΥΤΑ Στράτου ενόπισαν η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Η αρμόδια Επιτροπή της Περιφέρειας διατυπώνει παρατηρήσεις που αφορούν σε ελλείψεις του έργου, που κρίνονται ως ουσιώδεις και τις οποίες ο ανάδοχος οφείλει να αποκαταστήσει άμεσα, στο πλαίσιο των συμβατικών του υποχρεώσεων και για την “τεκμηρίωση της ασφάλειας καθώς και της δυνατότητας ορθής λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α., σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και τις προδιαγραφές του έργου”. Μέχρι τότε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος αποφάσισε την διακοπή της οριστικής παραλαβής και την αναστολή της έγκρισης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, του έργου: «ΧΥΤΑ 2ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, NΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΘΕΡΜΟΥ, ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΥ».

Μάλιστα στην απόφαση που κοινοποιείται στο Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων γίνεται λόγος για τα μέτρα που πρέπει να λάβει ο Σύνδεσμος για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α.
Συγκεκριμένα αναφέρεται :
«Ο Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Δ.Ε. νομού Αιτ/νιας υποχρεούται, ως χρήστης του έργου, να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α.
Στα μέτρα αυτά συμπεριλαμβάνονται:
Α) Η πλήρης λειτουργία του ΧΥΤΑ, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και τις προδιαγραφές του έργου.
Β) Η τοποθέτηση τελικής κάλυψης στο τμήμα του κυττάρου Κ1, το πέραν της υποχρέωσης της αναδόχου Κ/Ξ (που έχει ολοκληρωθεί, σύμφωνα τα συμβατικά τεύχη του έργου) καθώς και στα τελειωμένα πρανή του κυττάρου Κ2».