Μεταπτυχιακό στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων ΜΒΑ» – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων ΜΒΑ» – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, θα οργανώσει και θα λειτουργήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων ΜΒΑ» (ΜΒΑ Food Business Management) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄). Ως εκ τούτου θα πρέπει να επισκέπτεστε τακτικά τον ιστότοπο www.deapt.upatras.gr διότι επίκειται προκήρυξη.

Σκοπός
Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων όπως αυτή αναπτύσσεται και εξελίσσεται στη σύγχρονη εποχή.Η βιομηχανία τροφίμων είναι από τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής μεταποίησης. Ο κλάδος κατέχει εξέχουσα θέση στην ελληνική οικονομία συνεισφέροντας σημαντικά στο σύνολο της οικονομίας και παρουσιάζει την υψηλότερη συμβολή σε όλα τα βασικά μεγέθη της μεταποίησης. Αποτελεί έναν κλάδο ιδιαιτέρως δυναμικό, ανταγωνιστικό και εξωστρεφή.

Το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. θα επιτρέπει στους φοιτητές να έρχονται σε επαφή με το περιβάλλον των επιχειρήσεων τροφίμων, μέσω των μελετών περιπτώσεων και των επιχειρηματικών παιχνιδιών που θα έχουν αναπτυχθεί και αποκτηθεί με βάση τα πραγματικά χαρακτηριστικά της Ελληνικής οικονομίας και του συγκεκριμένου κλάδου καθώς και μέσω επισκέψεων στις επιχειρηματικές μονάδες παραγωγής προϊόντων. Το εκπαιδευτικό έργο του Π.Μ.Σ. θα αντικατοπτρίζεται στην παρεχόμενη γνώση, την έρευνα και στην συμβολή του στην ανάπτυξη της τοπικής και εθνικής οικονομίας.

Το πλαίσιο του προγράμματος σπουδών αναπτύσσει μία ολοκληρωμένη άποψη αναφορικά με την εκπαίδευση και δίνει βαρύτητα πέρα από την αφομοίωση γνώσεων και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των επικοινωνιακών, διανοητικών και διαπροσωπικών χαρακτηριστικών και ικανοτήτων των φοιτητών.

Ο στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη της κρίσης των φοιτητών, της αναλυτικής και συνθετικής τους σκέψης, η μετάδοση γόνιμης γνώσης, η αποφυγή της αποστήθισης, η εκμάθηση του τρόπου εργασίας σε ομάδες, η καλλιέργεια της ικανότητας αποτελεσματικής γραπτής και προφορικής επικοινωνίας, επίλυσης προβλημάτων, λήψης αποφάσεων καθώς και στρατηγικής σκέψης.

Σε ποιους απευθύνεται:
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί:
α) πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, και
β) Πτυχιούχοι Οικονομικής, Τεχνολογικής και Θετικής κατεύθυνσης, άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), καθώς και πτυχιούχοι Α.Τ.Ε.Ι., συγγενούς γνωστικού αντικειμένου. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και οι φοιτητές προπτυχιακού προγράμματος σπουδών που θα συμμετάσχουν στην εξεταστική περίοδο του προσεχούς Σεπτεμβρίου, με την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν έγκαιρα σχετική βεβαίωση περάτωσης των σπουδών τους.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε ενενήντα (90). Τα μαθήματα του Μ.Δ.Ε. είναι εξαμηνιαία. Η διδασκαλία θα γίνεται στην Ελληνική και δυνητικά στην Αγγλική γλώσσα. Για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε συνολικά δώδεκα (12) μαθήματα, ειδικότερα σε πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα, στη διάρκεια του Α΄ εξαμήνου, σε πέντε (5) μαθήματα, στη διάρκεια του Β΄ εξάμηνου από τα οποία τα τρία (3) είναι υποχρεωτικά και τα υπόλοιπα δύο (2) είναι επιλογής, και σε δύο (2) μαθήματα στη διάρκεια του Γ΄ εξαμήνου από τα οποία το πρώτο είναι υποχρεωτικό και το δεύτερο επιλογής, καθώς και να εκπονήσουν επιτυχώς ερευνητική διπλωματική εργασία κατά το Γ΄ εξάμηνο. Δύο μαθήματα θα πραγματοποιηθούν με την μέθοδο «εξ’ αποστάσεως».

Αιτήσεις εγγραφής στο Π.Μ.Σ. θα γίνουν δεκτές μετά τη δημοσίευση της επίσημης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Tα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα αναγράφονται στην αναμενόμενη πρόκληση θα είναι:
Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
Δύο (2) φωτογραφίες.
Βιογραφικό σημείωμα (θα υπάρχει αναρτημένο υπόδειγμα)
Αντίγραφο τίτλου σπουδών συνοδευόμενο από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
Δύο συστατικές επιστολές.
Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού, τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (πτυχίο Lower ή ανώτερο).
Επιστημονικές δημοσιεύσεις και διακρίσεις (εάν υπάρχουν).
Αποδεικτικά επαγγελματικής ή/και ερευνητικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
Έκθεση σκοπού (θα υπάρχει αναρτημένο υπόδειγμα).
Πιθανή καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : 19 Σεπτεμβρίου 2018

Περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος στο τηλέφωνο 26410-74121, e-mail: askepeta@upatras.gr.