“Πάγο” από το Δασαρχείο στην “ωρίμανση” του δρόμου Αγρίνιο – Θέρμο

Τα διαγράμματα του Δασαρχείου και η παλιά σύμβαση που δεν παίρνει επέκταση
Τριχωνίδα;Μεγάλο πισωγύρισμα στην “ωρίμανση” των μελετών του δρόμου Αγρίνιο-Θέρμο συνιστά η άρνηση του Δασαρχείου Αγρινίου να εγκρίνει τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου. Το παράδοξο της υπόθεσης είναι ότι η άρνηση του Δασαρχείου δεν ήταν επί της ουσίας, αλλά επειδή ζήτησε διαγράμματα που να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές, τα οποία όμως το Υπουργείο Υποδομών δεν διέθετε, επειδή η σύμβαση για τη «Μελέτη Παραλίμνιας οδού Συκιάς – Κ. Μακρυνούς – Σιταραλώνων– Θέρμου – Παναιτωλίου (τμήμα Αγρίνιο – Θέρμο)» -όπως είναι επισήμως το όνομά της- έρχεται από το μακρινό 1999(!) και διέπεται από νομικό καθεστώς που δεν δίνει τη δυνατότητα επέκτασης της σύμβασης, προκειμένου να γίνουν οι επιπλέον εργασίες. Το Υπουργείο Υποδομών ζήτησε την προώθηση της γνωμοδότησης του Δασαρχείου υπό την αίρεση της έκδοσης πράξεων χαρακτηρισμού, όμως εισέπραξε την άρνηση του Δασαρχείου… Έτσι διακόπηκε η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης της μελέτης του δρόμου Αγρίνιο – Θέρμο και ο φάκελος της μελέτης τέθηκε στο αρχείο.

Πλέον το Υπουργείο Υποδομών, εφόσον εξασφαλιστεί η σχετική χρηματοδότηση, θα πρέπει να προκηρύξει νέα μελέτη στην οποία θα περιλαμβάνονται όσες εργασίες δεν ολοκληρώθηκαν στην αρχική σύμβαση και τα… διαγράμματα που ζητά το Δασαρχείο. Εκτιμάται ότι η νέα μελέτη θα έχει κόστος περί τα 4 εκατ. ευρώ. Όλα αυτά -τα αποκαλυπτικά-προκύπτουν από έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών που διαβιβάστηκε στη βουλή στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου και το οποίο περιήλθε σε γνώση του ΑγρίνιοCulture.gr.

Αναλυτικά το έγγραφο της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών του Υπ. Υποδομών:
Η μελέτη με τίτλο “Μελέτη Παραλίμνιας οδού Συκιάς-κ. Μακρυνούς-Σιταραλώνων-Θέρμου-Παναιτωλίου” ανατέθηκε μετά τη ΔΜΕΟ/α/ο/1409/7-6-1999 Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και η σχετική σύμβαση υπογράφηκε στις 28-12-1999 με συμβατική αμοιβή 586.940,57€, η οποία με τον εγκεκριμένο 2οΣ.Π. έχει διαμορφωθεί σε 900,000€.

Εκπονήθηκαν μελέτες αρχικά για ολόκληρο το παραλίμνιο οδικό κύκλωμα (αναγνωριστικό στάδιο-λειτουργικός σχεδιασμός) και ακολούθησαν μελέτες μόνο για το βόρειο τμήμα, Τμήμα Παναιτώλιο-Θέρμο (προμελέτες και ΜΠΕ- γεωμετρικός σχεδιασμός). Αναλυτικότερα:
• Εγκρίσεις για το σύνολο του έργου
– Μελέτη Προέγκρισης Χωραθέτησης
– Προωθημένη Αναγνωριστική Μελέτη Οδοποιίας
– Προκαταρκτική Γεωλογική μελέτη
• Εγκρίσεις για το βόρειο τμήμα του έργου
Οριστική Γεωλογική Μελέτη για το Βόρειο Τμήμα
• Μελέτες για το βόρειο τμήμα του έργου (μη εγκεκριμένες):
– Η προμελέτη οδοποιίας ταυ Βόρειου τμήματος
– Τοπογραφικές Εργασίες (Φ. Γ. αποτύπωση σε κλίμακα 1:2000)
– Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσπων για το Βορειο Τμήμα (Αγρίνιο — Θέρμο).
– Ανασύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Βορειο Τμήμα (Αγρίνιο — Θέρμο).

Έως σήμερα έχει απορροφηθεί το ποσό των 817.550€ αναμένεται η αποπληρωμή των παραπάνω μελετών με την εξάντληση του ποσού του 2ουΣ.Π. Προκειμένου να ολοκληρωθεί το τεχνικό αντικείμενο της μελέτης σύμφωνα με τη σύμβαση θα πρέπει να εκπονηθούν ακόμη οι μελέτες:
Για το Νότιο τμήμα του τεχνικου αντικειμένου της μελετnς (μήκους περίπου 45km)
– Φ/Γ διαγράμματα ζώνης σε κλίμακα 1/2000.
– Οριστική γεωλογική μελέτη.
– Προμελέτης οδοποιίας
– Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Για το σύνολο του τεχνικού αντικειμένου οι μελέτς:
– Τοπογραφικά υπόβαθρα σε κλίμακα 1/500
– Οριστική μελέτη οδοποιίας σε κλίμακα 1/500 και παραπλεύρου δικτύου.
– Πλήρης μελέτη κόμβων.
– Ολοκλήρωση γεωτεχνικών ερευνών και μελετών.
– Πλήρης μελέτη τεχνικών έργων.
– Μελέτη σήμανσης – ασφάλισης.
– Κτηματολόγιο.

Σχετικά με την έγκριση της ΜΠΕ (τμήμα Αγρίνιο – Θέρμο) και την μη έκδοση των Περιβαλλοντικών όρων:
Με το αρ. πρωτ. 1685/16-04-2014 της ΔΜΕΟ, υποβλήθηκε ΜΠΕ του τμήματος Αγρίνιο – Θέρμο και η ΔΙΠΕΧΩ διαβίβασε τη μελέτη για γνωμοδότηση στις συναρμόδιες υπηρεσίες. Η υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, απάντησαν με θετικές γνωμοδοτήσεις. Από την ΥΠΕΝ/ Διεύθυνση Βιοποικιλότητας Εδάφους και Διαχείρισης Αιτοβλήτων, προκειμένης της οικολογικής αξιολόγήσης, ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία.
Απο το Δασαρχείο Αγρινίου με το Α.Π. 292510/20-11-2017 έγγραφο ζητήθηκαν διαγράμματα που να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές (κλ:1.OΟΟ~1:5ΟO). Για να εκπονηθούν τα προηγούμενα -δεδομένου ότι δεν προβλέπονται στα πλαίσια της υπόψη σύμβασης- θα απαιτηθεί αύξηση του φυσικού (συμπληρωματικές τοπογραφικές εργασίες) και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης και σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης. Για τη συνέχιση των εργασιών θα απαιτηθεί επιπλέον να γίνει τακτοτοίηση της σύμβασης, εξαιτίας αλλαγών στο μελετητικό σχήμα του αναδόχου.
Δεδομένης και της παλαιότητας της σύμβασης, η οποία σημειωτέον διέπεται από τις διατάξεις του Ν.716/1977 (υπογραφή 28-12-1999) δεν φαίνεται δυνατότητα επέκτασης της για να καλύψει τα παραπάνω. Η υπηρεσία μας ζήτησε με το ΔΟΥ(Δ13)/οικ/2513/10-05-2018 έγγραφο της, την προώθηση της γνωμοδότησης του Δασαρχείου υπό την αίρεση της έκδοσης πράξεων χαρακτηρισμού, το οποίο δεν έγινε αποδεκτό από την Δασική Υπηρεσία. Κατόπιν αυτού η Περιβαλλοντική Υπηρεσία με το α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ./156325/11-09-2018 διέκοψε τη διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης της μελέτης “Παραλίμνια οδός Συκιας – κ. Μακρυνούς – Σιταραλώνων – Θέρμου – Παναιτωλίου (τμήμα Αγρίνιο -Θέρμο) και ο φάκελος της μελέτης τέθηκε στο αρχείο.
Δεδομένου ότι η σύμβαση διέπεται -ως προαναφερθηκε- από τις διατάξεις του Ν.716/77 και για την ολοκλήρωσή της θα απαιτηθεί οπωσδήποτε προκήρυξη νέας μελέτης (με προεκτιμώμενη αμοιβή 4.00.000€ πλέον ΦΠΑ) είναι σκόπιμο υα προωθηθεί το κλείσιμο (παραλαβή) της υπόψη σύμβασης, αφού δεν φαίνεται να υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης και ολοκλήρωσής της. Ακολούθως και εφόσον εξασφαλιστεί σχετική χρηματοδότηση, η καθ’ ύλη αρμόδια υπηρεσία θα προχωρήσει στην ολοκλήρωση του υπολειπόμενου τεχνικού αντικειμένου με προκήρύξη νέας μελέτης με βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.