Οι προσωρινές διοικήσεις της Κοσµητείας και των Τμημάτων της Γεωπονικής

Την προσωρινή διοίκηση της Σχολής Γεωπονικών Επιστηµών όρισε η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών. Παράλληλα βάσει του νέου θεσμικού πλαισίου του ψηφίστηκε πρόσφατα ορίστηκαν οι προσωρινές συνελεύσεις στα νεοϊδρυθέντα τμήματα Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων στο Αγρίνιο και Επιστήµης Βιοσυστηµάτων και Γεωργικής Μηχανικής, Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών και Φυτικής Παραγωγής στο Μεσολόγγι.

Η προσωρινή Κοσµητεία της Σχολής Γεωπονικών Επιστηµών, µε θητεία έως 31.8.2019, έχει ως εξής:
1. Τσιάµης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Μηχανικών Περιβάλλοντος, Προσωρινός Κοσµήτορας
2. Κουτσικόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής Τµήµατος Βιολογίας (Προσωρινός Πρόεδρος Τµήµατος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών)
3. Τσέλιος Θεόδωρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Χηµείας (Προσωρινός Πρόεδρος Τµήµατος Φυτικής Παραγωγής)
4. Θεοχάρης Αχιλλέας, Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Χηµείας (Προσωρινός Πρόεδρος Τµήµατος Γεωπονίας)
5. Κεχαγιάς Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Μηχανικών Περιβάλλοντος (Προσωρινός Πρόεδρος Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων)
6. Παπαδάκη Μαρία (Προσωρινή Πρόεδρος Τµήµατος Επιστήµης Βιοσυστηµάτων και Γεωργικής Μηχανικής)
7. Κοντογεώργος Αχιλλέας, Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίµων
8. Ψωµάς Ευάγγελος, Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίµων
9. Πατάκας Άγγελος, Καθηγητής Τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίµων.

Η προσωρινή Συνέλευση του Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων, για χρονικό διάστηµα µέχρι το Τµήµα να καταστεί αυτοδύναµο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4485/2017, έχει ως εξής:
1. Κεχαγιάς Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Μηχανικών Περιβάλλοντος, (Προσωρινός Πρόεδρος)
2. Μπεληγιάννης Γρηγόριος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίµων
3. Λάνταβος Αθανάσιος, Καθηγητής Τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίµων
4. Πατάκας Άγγελος, Καθηγητής Τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίµων
5. Ψωµάς Ευάγγελος, Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίµων

Η προσωρινή Συνέλευση του Τµήµατος Επιστήµης Βιοσυστηµάτων και Γεωργικής Μηχανικής, για χρονικό διάστηµα µέχρι το Τµήµα να καταστεί αυτοδύναµο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4485/2017, έχει ως εξής:
1. Παπαδάκη Μαρία, Καθηγήτρια Τµήµατος Μηχανικών Περιβάλλοντος (Προσωρινή Πρόεδρος)
2. Κατσώρης Παναγιώτης, Καθηγητής Τµήµατος Βιολογίας
3. Μπεληγιάννης Γρηγόριος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίµων
4. Κεχαγιάς Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Μηχανικών Περιβάλλοντος
5. Μούρτζης ∆ηµήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

Η προσωρινή Συνέλευση του Τµήµατος Φυτικής Παραγωγής, για χρονικό διάστηµα µέχρι το Τµήµα να καταστεί αυτοδύναµο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4485/2017, έχει ως εξής:
1. Τσέλιος Θεόδωρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Χηµείας (Προσωρινός Πρόεδρος)
2. Τσιάµης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Μηχανικών Περιβάλλοντος
3. Βλαστός ∆ηµήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Μηχανικών Περιβάλλοντος
4. Ψωµάς Ευάγγελος, Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίµων
5. Κοντογεώργος Αχιλλέας, Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίµων

Η προσωρινή Συνέλευση του Τµήµατος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, µε θητεία έως 31.8.2019, έχει ως εξής:
1. Κουτσικόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής Τµήµατος Βιολογίας (Προσωρινός Πρόεδρος)
2. Παπαθεοδώρου Γεώργιος, Καθηγητής Τµήµατος Γεωλογίας
3. Καλλίτσης Ιωάννης, Καθηγητής Τµήµατος Χηµείας
4. Βλαστός ∆ηµήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Μηχανικών Περιβάλλοντος
5. Τσιάµης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Μηχανικών Περιβάλλοντος