Στο ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας ψηφιακές υπηρεσίες για το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

Στο ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας εντάχθηκε με προϋπολογισμό 311.193€ το έργο που αφορά την «Ανάπτυξη ηλεκτρονικής υποδομής και ψηφιακών υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων».

Το έργο εντάσσεται στην πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας «Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών» και αφορά τη δημιουργία ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών για ανταλλαγή πληροφοριών και ενημέρωσης προς όφελος των ιδιωτών – επιχειρηματιών.

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:
Η πρόταση αποτελείται από 2 υποέργα.
Το Υποέργο 1 περιλαμβάνει συστήματα και υπηρεσίες ΤΠΕ που εντάσσονται στις παρακάτω δράσεις:
ΑΞΟΝΑΣ 1: Αναβάθμιση της εσωτερικής Ψηφιακής Υποδομής σε λογισμικό και υλικό, ο οποίος περιλαμβάνει:
1) Αξιοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος / ΟΠΣ του Επιμελητηρίου
2) Αναβάθμιση της διαδικτυακής πύλης (Portal) του Επιμελητηρίου
3) Δημιουργία ενός σύγχρονου και ευέλικτου μηχανισμού Επικοινωνίας και Ενημέρωσης των επιχειρήσεων
4) Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων σε ένα σημείο (One Stop Shop)
5) Αναπτυξιακό Ψηφιακό Αποθετήριο.
6) Μηχανισμός διάθεσης ανοικτών δεδομένων (Open Data)
7) Υποδομή Disaster Recovery του συστήματος εσωτερικής μηχανογράφησης
8) Αναβάθμιση Εξοπλισμού και Υποδομών

ΑΞΟΝΑΣ 2: Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Επιχειρηματικό Κέντρο
Στο νέο Portal του Επιμελητηρίου, θα δημιουργηθεί ένα σύστημα με εξωστρέφεια που θα προβάλει την επιχειρηματικότητα της περιοχής και θα προάγει τις συνέργιες μεταξύ των επιχειρήσεων. Πρόκειται για ένα Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Εμπορικό Κέντρο που σκοπό έχει:
– Να αναδείξει με σύγχρονο και δομημένο τρόπο τις επιχειρήσεις του νομού και τα προϊόντα τους.
– Να προάγει τις συνεργασίες μεταξύ των επιχειρήσεων του νομού αλλά και να αποτελέσει και κεντρικό σημείο επαφής για B2B συνεργασίες τόσο πανελλαδικά όσο και με επιχειρήσεις του εξωτερικού
– Να δημιουργήσει έναν κοινό τόπο διαβούλευσης και συζήτησης πάνω σε θέματα που αφορούν τις επιχειρήσεις.
– Να υποστηρίξει την αγορά εργασίας
– Να αναδείξει τις επενδυτικές ευκαιρίες στον νομό Αιτωλοακαρνανίας.
– Να αποτελέσει ένα κεντρικό Αναπτυξιακό Ψηφιακό Αποθετήριο με εξωστρέφεια προς 3ους φορείς.

Περιλαμβάνει:
1. Σύγχρονος Επιχειρηματικό Οδηγό που θα διασυνδέεται με το Μητρώο του Επιμελητηρίου και το ΓΕΜΗ.
2. Αναζήτηση Επιχειρήσεων και Γεωγραφική Απεικόνιση.
3. Επιχειρηματική και Κοινωνική Δικτύωση.
4. Online δημιουργία ψηφιακής μπροσούρας.
5. Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Συνεργασίας των Επιχειρήσεων.
6. Εφαρμογή Αγοράς Εργασίας για τις επιχειρήσεις του Νομού.
7. Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας
8. Ηλεκτρονικός Τουριστικός Οδηγός Επιμελητηρίου.

ΑΞΟΝΑΣ 3: Παρατηρητήριο επιχειρηματικότητας
Θα δημιουργηθεί ένα σύστημα με εξωστρέφεια μέσα από το νέο portal του Επιμελητηρίου που θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία για την εξέλιξη των Επιχειρήσεων και της οικονομίας της περιοχής αλλά και πανελλαδικά.
ΑΞΟΝΑΣ 4: Παροχή Εξειδικευμένης Επιχειρηματικής Πληροφόρησης και Συμβουλών
Μέρος του προτεινόμενου έργου είναι η δημιουργία από το Επιμελητήριο ενός ολοκληρωμένου συστήματος που θα γίνει ο καθημερινός Ηλεκτρονικός Σύμβουλος των επιχειρήσεων του Νομού. Ένα μοναδικό σημείο (single contact point) από το οποίο ο επιχειρηματίας θα ενημερώνεται και θα εξυπηρετείται.

Το Yποέργο 2 θα υλοποιηθεί με αυτεπιστασία και αφορά: Α) Προετοιμασία Μελέτης-Θέσπισης Προδιαγραφών Β) Εξειδικευμένη Εκπαίδευση προσωπικού Γ) Πιλοτική Λειτουργία Συστήματος και Υποσυστημάτων Δ) Ενέργειες Δημοσιότητας