“Περιβαλλοντικό Παρατηρηρήριο” στο δήμο Αγρινίου από το ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας

Στο ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας με προϋπολογισμό 291.400 € εντάχθηκε το έργο που αφορά το “Περιβαλλοντικό Παρατηρηρήριο του δήμου Αγρινίου”.

Η πράξη αφορά τη δημιουργία ενός περιβαλλοντικού παρατηρητηρίου για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας σε θέματα που αφορούν την παρακολούθηση του περιβάλλοντος με παράλληλη διάχυση της πληροφόρησης στο κοινό για την ενίσχυση της γνώσης και της συμμετοχής στην δημόσια ζωή και στις διαδικασίες συναπόφασης.

Αυτό επιτυγχάνεται με:
α) Την συστηματική ενημέρωση σχετικά με την τρέχουσα και την επιθυμητή κατάσταση του περιβάλλοντος μέσω προκαθορισμένων δεικτών παρακολούθησης και αποθετηρίου ανοικτών δεδομένων και στοιχείων περιβαλλοντικής φύσης,
β) Την δυναμική παρακολούθηση δεδομένων του περιβάλλοντος σε πραγματικό ή σχεδόν πραγματικό χρόνο μέσω αισθητήρων μέτρησης της ποιότητας του αέρα, ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ποιοτικών παραμέτρων υδάτων για τις Λίμνες Τριχωνίδα και Λυσιμαχεία ή άλλων δεικτών που σχετίζονται με την περιβαλλοντική παρακολούθηση της ευρύτερης περιοχής μέσω
δορυφόρων,
γ) την εξαγωγή δεικτών απόδοσης του Δήμου σε τομείς όπως το περιβάλλον, πράσινο, η καθαριότητα, η χρήση ενέργειας και φυσικών πόρων, η ασφάλεια, η δημόσια συγκοινωνία, η κοινωνική συνοχή, η εκπαίδευση και η υγεία και
δ) Την συμμετοχή στην λήψη αποφάσεων μέσω διεργασιών συμμετοχικού σχεδιασμού.

Η πράξη περιλαμβάνει τα κάτωθι υποσυστήματα:
1.Σύστημα Παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
2.Σύστημα Παρακολούθησης της Ποιότητας των Υδάτων
3. Σύστημα Παρακολούθησης του περιβάλλοντος με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων σχεδόν πραγματικού χρόνου
4. Σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης με τη χρήση ποσοτικών δεικτών
5. Πύλη ανοικτών περιβαλλοντικών δεδομένων, μελετών και στοιχείων.
6. Πλατφόρμα επικοινωνίας και συμμετοχικού χωρικού σχεδιασμού.