Στραπάτσο για την αντιπολίτευση με το Τεχνικό Πρόγραμμα

Απορρίφθηκε και από την Επιτροπή του άρθρου 152 η προσφυγή των τριών μεγαλύτερων παρατάξεων της αντιπολίτευσης

Ένα ακόμη «άκυρο» συνθέτει την πολιτική ήττα των παρατάξεων «Αγρίνιο Μπορείς», «Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία» και «o Τόπος μας Αξίζει» αναφορικά με τις αιτιάσεις τους σε σχέση με το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αγρινίου. Μετά την απόρριψη της προσφυγής τους από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι τρεις μεγαλύτερες παρατάξεις της αντιπολίτευσης του Δήμου Αγρινίου προσέφυγαν στην Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/06, ζητώντας ξανά την ακύρωση του Τεχνικού Προγράμματος, επειδή δεν τέθηκε σε ψηφοφορία η πρόταση τους για το Τεχνικό Πρόγραμμα. Εκ νέου όμως τα επιχειρήματα των παρατάξεων της αντιπολίτευσης δεν έγιναν δεκτά, αυτή τη φορά από την Επιτροπή του άρθρου 152. Μάλιστα η απόφαση της Επιτροπής είναι ομόφωνη και αξίζει να σημειωθεί ότι στην Επιτροπή αυτή προεδρεύει Δικαστικός Πληρεξούσιος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Πάντως έως τώρα καταγράφηκε με κάθε τρόπο -και μέσα από την προσφυγή σε δευτεροβάθμιο όργανο- η επιμονή των παρατάξεων της αντιπολίτευσης να ακυρώσουν το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αγρινίου, παραγνωρίζοντας ότι η πρότασή τους για το Τεχνικό Πρόγραμμα εμφανώς δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις του νόμου, που διέπει τη λειτουργία της Αυτοδιοίκησης. Και όταν οι αυτοδιοικητικές παρατάξεις δυσκολεύονται να εναρμονιστούν με το θεσμικό πλαίσιο της Αυτοδιοίκησης, τότε προκύπτουν εύλογα ερωτήματα αναφορικά με την τυχόν σκοπιμότητα τέτοιων κινήσεων. Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι πλέον οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης μπορούν για την υπόθεση αυτή να προσφύγουν μόνο στο διοικητικό δικαστήριο.

Το σκεπτικό

Το σκεπτικό της απόφασης παρατηρεί πως η πρόταση των παρατάξεων της αντιπολίτευσης δεν ήταν σύμφωνη με την πρόβλεψη του νόμου για την ψήφιση εναλλακτικών προτάσεων στα τεχνικά προγράμματα των δήμων, που αναφέρει ότι «οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας του δήμου». Κάτι που είχε γίνει εξ’ αρχής σαφές, αφού η πρόταση των παρατάξεων της αντιπολίτευσης κατατέθηκε λίγες ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Αγρινίου.

«Η πρόταση των προσφευγόντων κατατέθηκε μόλις πριν τη μετά αναβολής συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για την έγκριση του τεχνικού προγράμματος, χωρίς να συνοδεύεται από την εισήγηση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αγρινίου. Η συνεδρίαση είχε αναβληθεί από τις 25.11.2019 για τις 02.12.2019 ακριβώς για να καταστεί δυνατή η κατάθεση εναλλακτικών προτάσεων» αναφέρεται χαρακτηριστικά στο σκεπτικό της απόφασης. Και καταλήγει η Επιτροπή του άρθρου 152 πως «η εισήγηση από την αρμόδια υπηρεσία αποτελεί στοιχείο του υποστατού κάθε εναλλακτικής πρότασης. Δεδομένου ότι η εναλλακτική πρόταση των προσφευγόντων δεν συνοδευόταν από εισήγηση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας του δήμου, κατατέθηκε δε σε χρονικό σημείο κατά το οποίο δεν ήταν δυνατόν για την τεχνική υπηρεσία του Δήμου να παράσχει εγκαίρως την εισήγησή της, νομίμως απορρίφθηκε με την απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου ως αβάσιμη η ειδική διοικητική προσφυγή των προσφευγόντων».