Εντάχθηκαν επιτέλους στο ΕΣΠΑ τα έργα της Λιμνοθάλασσας

Με από χρόνια αναμονής, για την ακρίβεια από τα τέλη του 2015 που ήταν αδειοδοτημένες και ώριμες για δημοπράτηση οι μελέτες των έργων περιβαλλοντικής αναβάθμισης της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου, εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ “Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιεία & Θάλασσα” με προϋπολογισμό. Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι η Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων (Δ19) του Υπουργείου Υποδομών και Φορέας Λειτουργίας του έργου η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Οι ανθρώπινες παρεμβάσεις κατά το παρελθόν, οδήγησαν σε επιβάρυνση του υδάτινου κυρίως περιβάλλοντος των λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου και Αιτωλικού με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση του αλμυρού και οξυγονωμένου νερού της θάλασσας να εισέλθει στην λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου και από εκεί στην λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού, με αποτέλεσμα τη δημιουργία φαινομένων έλλειψης οξυγόνου σε βάθη μεγαλύτερα των 5-7 μέτρων στο Αιτωλικό. Το γεγονός αυτό οδήγησε περαιτέρω σε μείωση της ιχθυοπαραγωγής.

Όλη αυτή η θαλάσσια έκταση, μαζί με τις μη καλλιεργήσιμες παραλίες που την περιβάλλουν, αποτελεί ένα σημαντικό υδροβιότοπο που έχει ενταχθεί στη «σύμβαση Ραμσάρ» και αποτελεί περιβαλλοντικό πάρκο και οικοσύστημα. Για την αποκατάσταση των ανωτέρω επιβαρύνσεων εκπονήθηκαν δύο μελέτες: Α) «Οριστική μελέτη συμπληρωματικών έργων για την αναβάθμιση των υδατικών οικοσυστημάτων Ν/Δ Αιτωλοακαρνανίας» και Β) «Οριστική μελέτη έργων αποχέτευσης – αποστράγγισης αντλιοστασίων D1, D2, D6 και συναφών έργων στην λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού».

«Κατασκευή συμπληρωματικών έργων αναβάθμισης οικοσυστημάτων Ν/Δ Αιτωλοακαρνανίας»
Αποτελεί το κυρίως τεχνικό έργο, οι εργασίες υλοποίησης του οποίου καθορίσθηκαν από τις εγκεκριμένες μελέτες, με στόχο την προστασία και την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του υδάτινου οικοσυστήματος του συμπλέγματος των λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου και Αιτωλικού. Περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:
• Άρση αναχώματος στη Νίδοβα Αιτωλικού.
• Επέκταση του δυτικού υφαλαύλακα της κεντρικής λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου και διάνοιξη νέου μικρού υφαλαύλακα δυτικά του απομένοντος αναχώματος Πόρου – Ντολμά.
• Άρση συνολικά έξι αναχωμάτων στο σύμπλεγμα Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού, κατασκευή νέων γεφυρών στη παλιά θέση της 7ης και της 3ης καμάρας και επισκευή των οδοστρωμάτων στο δρόμο Τουρλίδας.
• Παρεμβάσεις αποκατάστασης βλαβών στη διώρυγα ΔΧΧ, με σκοπό την εξασφάλιση της ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργία της.
• Άρση παλαιών φραγμών στην περιοχή του Αιτωλικού και αντικατάσταση φραγμών με νέου τύπου στις υπόλοιπες περιοχές της λιμνοθάλασσας.
• Έργα διάχυσης νερών αποχέτευσης – αποστράγγισης αντλιοστασίων D1, D2 και τάφρου ΤΙΙΙ στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου.
• Έργα μεταφοράς αποστραγγιστικού νερού τάφρων ΤΙ και ΤΙΙ στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου, με την διαμόρφωση νέας τάφρου προσαγωγής του νερού της ΤΙΙ προς το νέο προβλεπόμενο αντλιοστάσιο D6a και την κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού που οδηγεί – εκτρέπει τις παροχές του D6a στην ΤΙΙΙ.
• Έργα ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στο αντλιοστάσιο D6a και ανακαίνιση του
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των υφισταμένων αντλιοστασίων D1 και D2 (στο D6 δεν προβλέπεται καμία επέμβαση), καθώς και
• Έργα επαναπλημμυρισμού σε περιοχές του Δέλτα Αχελώου με τη δημιουργία υγροτοπικής λίμνης.