Ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου ενημερώνει για το ειδικό βοήθημα επανασύνδεσης του ηλεκτρικού ρεύματος

Ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου ενημερώνει ότι με την αριθμ . ΚΥΑΥΠΕΝ/ΔΗΕ/124788/2150/2021(ΦΕΚ 6302/29-12-2021 Τ.Β’), δίνεται η δυνατότητα στους ευπαθείς καταναλωτές με χαμηλάεισοδήματα κύριων κατοικιών που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές παροχής ηλεκτρικούρεύματος μέχρι και τις 31/12/2021, να αποσυνδεθούν ή να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυομέχρι τις 15-02-2022 και παραμένουν αποσυνδεδεμένοι έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ναυποβάλλουν αιτήσεις στο ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ με τα απαραίτητα δικαιολογητικά,προκειμένου να αξιολογηθούν και να διαβιβαστούν στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. για τις περαιτέρωενέργειες.

Επισημαίνονται τα εξής:
• Η αποσύνδεση παροχής ρεύματος θα πρέπει να αφορά την κύρια κατοικία του υπόεξέταση δικαιούχου.
• Το ειδικό βοήθημα καταβάλλεται από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. απευθείας στον τελευταίοΠρομηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, όπου εκκρεμούν οι οφειλές του δικαιούχου.
• Το ποσό του χορηγούμενου βοηθήματος προσδιορίζεται ανάλογα με το ύψος της συνολικής οφειλής του καταναλωτή προς τον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.
• Το μέρος της οφειλής που δεν καλύπτεται από το βοήθημα, διακανονίζεται και εξοφλείταιαπό τους καταναλωτές σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων ορίζεται από τονεκάστοτε Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :
1) Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε.1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων τωνμελών του νοικοκυριού.
2) Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται ηυποχρέωση υποβολής της.

3) Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίουφορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
4) Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.I.A.) τουτελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
5) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
6) Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α για νοικοκυριό που στη σύνθεση τουπεριλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω.
7) Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται ηανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ήατόμων που περιλαμβάνονται στην σύνθεση του νοικοκυριού.
8) Αντίγραφο λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
9) Δικαιολογητικά μεταβολής των παραπάνω. Σε περίπτωση αλλαγής οποιουδήποτε από ταπαραπάνω στοιχεία, προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού που τεκμηριώνει την μεταβολή.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούννα απευθύνονται στο Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά, του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου(Σταυροπούλου 31 Ισόγειο) και στα τηλέφωνα 26313/363425, 2631363431 από Δευτέρα έωςΠαρασκευή : 9:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας : Παππά Μαρία και ΚαρέτσουΜαρία.

Αντιδήμαρχος
Κοινωνικής Προστασίας
Σωτηρακόπουλος Γεώργιος