Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Προκήρυξε έργο ύψους 3 εκατ. ευρώ για τους φωτεινούς σηματοδότες

Στη δημοσιότητα ο διαγωνισμός για τη συντήρηση φωτεινής σηματοδότησης σε περιοχές αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός του έργου με τίτλο Συντήρηση Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης 2021-2022».Το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας αφορά τις εργασίες αποκατάστασης βλαβών του δικτύου Φωτεινής Σηματοδότησης αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 3 εκατ. ευρώ (2,4 αξία χωρίς ΦΠΑ) και αναθέτουσα αρχή είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 22/02/2022, ενώ στις 01/03/2022 θα πραγματοποιηθεί η αποσφράγιση των προσφορών. Το έργο θα έχει διάρκεια δύο ετών (24 μηνών) από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.