Παράνομη η ενσωμάτωση του ειδικού τέλους 80% στο Μεσόλογγι – Στο Αγρίνιο ;

Πολλά ερωτηματικά σχετικά με την υπόθεση της ενσωμάτωσης του ειδικού τέλους 80% στη τιμολόγηση του νερού από τη ΔΕΥΑ Αγρινίου εγείρει η απόφαση με Αριθ. Πρωτ.: οικ. 30186/1843 της 4/4/2012 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου. Η συγκεκριμένη απόφαση ακυρώνει της σχετικές αποφάσεις της Δ.Ε.Υ.Α. Μεσολογγίου και του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσολογγίου με τις οποίες είχε ενσωματωθεί το ειδικό τέλος 80% στη τιμολόγηση του νερού! Προκύπτει λοιπόν ερωτηματικό για το πως η Αποκεντρωμένη Διοίκηση έκρινε παράνομη την ενσωμάτωση από τη Δ.Ε.Υ.Α. Μεσολογγίου και νόμιμη από τη Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου.

Στο σκεπτικό εκείνης της απόφασης που αφορούσε την Δ.Ε.Υ.Α. Μεσολογγίου η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ανέφερε : “το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 παρ.1α και 2 και 11 του Ν.1069/80 το τέλος «δια την μελέτην, κατασκευήν και επέκτασιν έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως» χαρακτηρίζεται ‘ειδικό’ και ‘πρόσθετο’ τέλος και επίσης αναφέρεται ότι «Οι πόροι της Επιχειρήσεως της παρ. 1 εδαφ. (α) και (β) χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς δια την μελέτην, κατασκευήν, ανακατασκευήν ή επέκτασιν έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως ή την εξόφλησιν τοκοχρεωλυσίων εκ δανείων», και κατά συνέπεια, λανθασμένα αποφασίστηκε η κατάργηση και η επακόλουθη ενσωμάτωση της αξίας του στην τιμή του νερού“. Ακόμη σημειώνονταν ότι “από τις διατάξεις των άρθρων 10 και 25 του Ν. 1069/1980, όπως ισχύει, και που διέπει τη λειτουργία των Δ.Ε.Υ.Α., σε συνδυασμό με τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθμ. 16898/εγκ. 16/19-8-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, προκύπτει ότι τα έσοδα εκ των τελών υδρεύσεως και αποχετεύσεως των Δ.Ε.Υ.Α. (με εξαίρεση το πρόσθετο ειδικό τέλος 80% επί της αξίας του καταναλισκομένου νερού) έχουν έντονο ανταποδοτικό χαρακτήρα.”

Πάντως σύμφωνα με πληροφορίες του ΑγρίνιοCulture.gr η Αποκεντρωμένη Διοίκηση θα κληθεί εκ νέου να λάβει θέση στο όλο ζήτημα καθώς έχει κατατεθεί από πολίτη της περιοχής αίτηση ανάκλησης της απόφασης με την οποία η Αποκεντρωμένη Διοίκηση έκρινε νόμιμη της απόφαση της ΔΕΥΑ Αγρινίου.