Εκτός ΥΜΕΠΕΡΑΑ η πρόταση της ΔΕΥΑΜ για την ηλεκτρονική διαχείριση των διαρροών

Απρρίφθηκε αίτησης χρηματοδότησης της ΔΕΥΑ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ για την ένταξη στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ του έργου
«Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργίας συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης – τηλελέγχου τηλεχειρισμού των διαρροών του πόσιμου νερού της ΔΕΥΑ Μεσολογγίου» προϋπολογισμού 1.857.644,00 ευρώ. Σύμφωνα με την απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΥΜΕΠΕΡΑΑ (δείτε την εδώ) η πρόταση αξιολογήθηκε αρνητικά στο στάδιο Α’: «Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας της πρότασης», λόγω μη προσκόμισης στοιχείων απαραίτητων για την αξιολόγηση της πράξης. Συγκεκριμένα δεν έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης του προϋπολογισμού, το πρακτικό επιτροπής διερεύνησης τιμών αρμοδίως υπογεγραμμένο από την αρμόδια επιτροπή, τα οποία είχαν ζητηθεί επί ποινή απόρριψης εντός οριζόμενης προθεσμίας. Επιπλέον θα έπρεπε να έχει υποβληθεί χρηματοοικονομική ανάλυση δεδομένου ότι ο Προϋπολογισμός της πράξης ξεπερνάει το ένα εκατομμύριο και η μείωση λειτουργικών εξόδων συνεπάγεται έσοδα.