Η Ελένη Σούκη Διευθύντρια της Ιατρικής Υπηρεσίας στο Νοσοκομείο Αγρινίου

Από τη Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλ/νιας, ανακοινώνεται ότι με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5754/19-7-2018 (ΑΔΑ:Ω9ΕΩ469ΗΔΜ-ΕΟ7) απόφαση του Διοικητή της 6ης ΥΠΕ, ορίσθηκε η ιατρός Σούκη Ελένη, Διευθύντρια Μικροβιολογικού, ως Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Αιτωλ/νιας-Ν.Μ. Αγρινίου με τριετή θητεία.
Εκ μέρους της Διοίκησης, εκφράζουμε κάθε ευχή για ευδόκιμη και αποτελεσματική θητεία προς όφελος των εργαζομένων, των συμπολιτών μας και της Δημόσιας Υγείας γενικότερα.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ