Κάνενα αίτημα για νέο κτίριο για το 3ο Δημοτικό Σχολείο Αμφιλοχίας

Απάντηση στην επιστολή του Συλλόγου Διδασκόντων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αμφιλοχίας, των ΔΣ των Συλλόγων Δασκάλων & Νηπιαγωγών Αμφιλοχίας και Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού με την οποία ζητούν να προχωρήσει άμεσα η ανέγερση νέου σχολικού κτιρίου για στέγαση του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αμφιλοχίας, την οποία κατέθεσαν στη βουλή με μορφή αναφορά οι βουλευτές του ΚΚΕ Νικόλαος Μωραΐτης και Νικόλαος Καραθανασόπουλος, έδωσαν οι “Κτιριακές Υποδομές” και ο Υπουργός Εσωτερικών. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι “Κτιριακές Υποδομές” σημειώνουν ότι ούτε για τη συντήρηση του κτιρίου, ούτε για την ανέγερση νέου κτιρίου έχει υποβληθεί κάποιο αίτημα από το Δήμο Αμφιλοχίας.

Αναλυτικά η απάντηση των “Κτιριακών Υποδομών”:
Σε ότι αφορά στα προβλήματα του υπάρχοντος κτιρίου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αμφιλοχίας επί της οδού Αγίου Αθανασίου για τα εκπαιδευτικά κτίρια σύμφωνα με ο άρθρο 75 παράγραφος 2 περίπτωση στ’ του ν. 3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) σε συνδυασμό με την παρ. 12 ταυ άρθρου 5 του ν. 1894/1990, η συντήρηση και οι επισκευές (οποιασδήποτε κλίμακας) είναι αρμοδιότητα των κατά τόπους Δήμων, ανεξάρτητα από την αιτία που τις προκαλεί, τους οποίους ωστόσο δύναται να συνδράμει η εταιρεία κατόπιν αιτήματός τους.
Επ’ αυτού του ζητήματος δεν προκύπτει από τα αρχεία της εταιρείας κανένα σχετικό αίτημα από τον Δήμο ή από άλλον αρμόδιο φορέα. Σε ότι αφορά στην ανέγερση νέου κτιρίου για το εν θέματι σχολείο για το γήπεδο έκτασης 11.736 τμ κείμενο πλησίον του Γυμνασίου Αμφιλοχίας επί της οδού Νικολάου Στράτου ιδιοκτησίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας που αγοράστηκε με σχετική επιχορήγηση του τότε ΟΣΚ (Απόφαση ΔΣ της Συνεδρίασης 2021/28.08.1997 θέμα 6ο), νυν ΚΤΥΠ ΑΕ, επίσης δεν προκύπτει από τα αρχεία της εταιρείας κανένα αίτημα από τους αρμόδιους φορείς.
Σημειώνεται ότι με Σο 15043/12.10.201δ έγγραφό της η ΚΤΥΠ ΑΕ απέστειλε σεόλους τους Δήμους της χώρος κατάλογο των απαραίτητων πρόδρομων ενεργειών τους, προκειμένου η εταιρεία να εκκινήσει την διαδικασία υλοποίησης σχολικών μονάδων.

Αναλυτικά η απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών:
Σε απάντηση της ανωτέρω Αναφοράς, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. Νικόλαος Μωραΐτης και κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος, σχετικά με την ανέγερση νέου σχολικού κτιρίου για στέγαση του 3ου 6/Θ Δημοτικού Σχολείου Αμφιλοχίας, κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Η χρηματοδότηση των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), γίνεται βάσει των πιστώσεων που εγγράφονται κάθε έτος στον Κρατικό Προϋπολογισμό ο οποίος ψηφίζεται από την Εθνική Αντιπροσωπία. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), καθορίζεται το ύψος των πιστώσεων που προορίζονται για την κάλυψη επενδυτικών καθώς και λειτουργικών δαπανών τους.
Η περαιτέρω διαχείριση των πιστώσεων αυτών γίνεται κατόπιν σχετικών αποφάσεων των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία συνίσταται αποκλειστικά στον έλεγχο νομιμότητας των πράξεών τους και στον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών. Στο πλαίσιο αυτό, στo Δήμο Αμφιλοχίας του Νομού Αιτωλοακαρνανίας κατανεμήθηκε από τους ΚΑΠ για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του, κατά το έτος 2018 ποσό ύψους 394.620,00€. Επίσης στον ίδιο Δήμο από τους ΚΑΠ κατανεμήθηκε για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων για το έτος 2018 το ποσό των 47.500,00 €.
Επιπλέον, το υπουργείο Εσωτερικών δημιούργησε το Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων με την ονομασία ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, με σκοπό την ενδυνάμωση της ισόρροπης ανάπτυξης των Δήμων της Χώρας, την βελτίωση των υποδομών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας.
Στο πλαίσιο αυτό εκδόθηκε η με α.π. 5133/23.02.2018 πρόσκληση του Υπουργού Εσωτερικών συνολικού ύψους 50 εκατ. € με σκοπό τη βελτίωση των υποδομών της Α΄ βάθμιας και Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα ο Δήμος Αμφιλοχίας εντάχθηκε στο ανωτέρω Πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμού 180.000,00€.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει προβεί στην αναζήτηση στοιχείων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Δήμο Αμφιλοχίας με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 59765/29-10-2018 έγγραφο και, μόλις περιέλθουν οι σχετικές απαντήσεις θα επανέλθουμε με νεότερο συμπληρωματικό έγγραφο. Κατά τα λοιπά αρμόδια να ενημερώσουν τη Βουλή των Ελλήνων είναι τα συνερωτώμενα Υπουργεία.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ