Νέα προγραμματική σύμβαση για τα πέτρινα γεφύρια του Αιτωλικού

Νέα προγραμματική σύμβαση για τα πέτρινα γεφύρια του Αιτωλικού προωθεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με τη Νεωτέρων Μνημείων και Τενχικών Έργων Δυτικής Ελλάδας του Υπουργείου Πολιτισμού.Επισημαίνεται ότι τον Οκτώβριο του 2016 είχε υπογραφεί σύμβαση μεταξύ το Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την οποία το Υπουργείο θα προχωρούσε στην υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου σε δύο χρόνια. Ωστόσο, επειδή έχει παρέλθει ο χρόνος υλοποίησης του έργου και επειδή ο προϋπολογισμός δεν επαρκεί για το εύρος των αναγκαίων εργασιών, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προτείνει νέα προγραμματική σύμβαση. Όλα αυτά προκύπτουν ως απάντηση στην ερώτηση που κατέθεσε προς τους Υπουργούς Υποδομών & Μεταφορών και Εσωτερικώνο Πρόεδρος της “Ελληνική Λύσης” Κυριάκος Βελόπουλος, σχετικά με τον κίνδυνο καταστροφής των γεφυριών του Αιτωλικού.

Αναλυτικά η απάντηση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας:
H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει αρμοδιότητα μόνο ως προς τον δρόμο που διέρχεται πάνω από τα γεφύρια Αιτωλικού. Για την επισκευή των γεφυριών αρμόδια είναι η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου.
Στις 17/10/2016 υπογράφηκε Προγραμματική Σύμβαση για το έργο: «Σημειακές αποκαταστάσεις στα διατηρητέα Ανατολικά Γεφύρια Αιτωλικού», προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Σύμφωνα με το άρθρο 7 της παραπάνω Σύμβασης, το ΥΠ.ΠΟ.Α. δια της ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ ανέλαβε να ολοκληρώσει τις εργασίες του έργου στο οριζόμενο χρονοδιάγραμμα και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να χρηματοδοτήσει τις εργασίες της Σύμβασης. Αμφότερες δε συμμετείχαν στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
Σύμφωνα με το άρθρο 4 της παραπάνω Σύμβασης η ισχύς της ορίστηκε σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες, έληξε δηλαδή στις 17/10/2018.
Με το υπ’αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ.Α/ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ/Φ10-ε έγγραφο προς την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Αιτωλ/νίας, η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών ‘Εργων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου προτείνει τη σύναψη νέας προγραμματικής σύμβασης για τους εξής λόγους:
1. ‘Έχει παρέλθει η προθεσμία υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης .
2. Ο προϋπολογισμός της παραπάνω προγραμματικής σύμβασης, ύψους 50.000,00 ευρώ δεν επαρκεί για το εύρος των αναγκαίων εργασιών, συνυπολογίζοντας και την αυξημένη δυσκολία λόγω της θέσης του έργου.
Ως εκ τούτου η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων πρότεινε τη σύναψη νέας προγραμματικής σύμβασης, συνολικού ποσού 90.000,00 ευρώ, με τίτλο «Ωρίμανση μελετών για τα έργα προστασίας και ανάδειξης των ανατολικών γεφυριών του Αιτωλικού». ‘Έχει ήδη συνταχθεί σχέδιο νέας προγραμματικής σύμβασης. Η αύξηση προϋπολογισμού της προγραμματικής σύμβασης και η έγκριση υπογραφής της βρίσκονται στη διαδικασία έγκρισης από τα αρμόδια συλλογικά όργανα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.