Χωροταξικό Ιχθυοκαλλιεργειών : «Δεν καταγράφονται συγκρούσεις με άλλες χρήσεις» λένε οι ιχθυοκαλλιεργητές

H απάντηση στο Δήμο Ξηρομέρου από την Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Υδατοκαλλιεργειών Εχινάδων Νήσων και Αιτωλοακαρνανίας

Απάντηση στις αντιδράσεις του Δήμου Ξηρομέρου σχετικά με το χωροταξικό των ιχθυοκαλλιεργειών δίνει η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρείας Υδατοκαλλιεργειών Εχινάδων Νήσων και Αιτωλοακαρνανίας.

Σε αυτή αναφέρουν μεταξύ άλλων :
Στα πλαίσια της ίδρυσης της Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) Εχινάδων Νήσων και Δυτικών Ακτών Αιτωλοακαρνανίας με φορέα διαχείρισης την «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ & ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» θα θέλαμε με την παρούσα επιστολή να σας παραθέσουμε στοιχεία που αφορούν στις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για την ίδρυση της.
Η ενημέρωση αυτή γίνεται με πρωτοβουλία του φορέα για την κατανόηση του θέματος από όλους τους εμπλεκομένους φορείς και τις τοπικές κοινωνίες, αναπόσπαστο μέλος των οποίων είναι και οι 500 εργαζόμενοι μας οι οποίοι ανησυχούν καθώς το θέμα έχει λάβει αδικαιολόγητα αρνητική δημοσιότητα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περιοχή δραστηριοποιούνται δεκατρείς (13) επιχειρήσεις του κλάδου οι οποίες απασχολούν 500 εργαζομένους με τη συντριπτική πλειοψηφία να αποτελούν κατοίκους της περιοχής ενδιαφέροντος. Το αίτημα για την ίδρυση της Π.Ο.Α.Υ υποβλήθηκε στη Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ στις 30/10/2015. Οι γνωμοδοτήσεις που ελήφθησαν ήταν στο σύνολο τους θετικές ενώ οι τροποποιήσεις – ενημερώσεις που απαιτήθηκαν από τους αρμόδιους φορείς, υιοθετήθηκαν και ενσωματώθηκαν πλήρως στη μελέτη.

Στη λύση που επιλέχθηκε, η Π.Ο.Α.Υ θα αποτελείται από δέκα (10) ζώνες παραγωγής από τις οποίες μόνο ένα τμήμα αφορά αποκλειστικά ίδρυση νέων μονάδων. Παράλληλα στο σχεδιασμό προβλέπονται ζώνες υδρανάπαυσης στις οποίες μετεγκαθίστανται μονάδες με απόφαση των αρμοδίων υπηρεσιών ελευθερώνοντας την θέση που καταλάμβαναν στις παραγωγικές ζώνες. Οι προτεινόμενες παραγωγικές ζώνες εντάσσονται σε μια ευρύτερη περιοχή έκτασης 622.592 στρεμμάτων (ΠΑΥ Α3_ΥΑ31722/4-11-2011/ΦΕΚ2005/4-11-2011). Οι παραγωγικές ζώνες καταλαμβάνουν, σύμφωνα με την μελέτη, έκταση 16.230 στρεμμάτων (2,61% επί της συνολικής έκτασης), ενώ οι μισθωμένες εκτάσεις καταλαμβάνουν έκταση 1.822,75 (0,29%) στρεμμάτων.

Στο παραγωγικό σενάριο που επιλέχθηκε στα πλαίσια της μελέτης δεν παρατηρούνται σωρευτικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καθώς δεν παρατηρούνται αλληλεπιδράσεις τόσο μεταξύ των μονάδων, όσο και των ζωνών παραγωγής. Όσον αφορά τις προτεινόμενες επεκτάσεις των υφιστάμενων μονάδων είναι περιορισμένες και απολύτως απαραίτητες για την βιωσιμότητα τους. Η ίδρυση νέων μονάδων κρίνεται απαραίτητη για να μη δημιουργηθούν συνθήκες αποκλεισμού σε νέους επενδυτές που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή.

Επισημαίνεται επίσης ότι στα πλαίσια του χωροταξικού ελέγχου δεν έχουν καταγραφεί συγκρούσεις με υφιστάμενες δραστηριότητες και ειδικότερα σε περίπτωση τουριστικών επενδύσεων στην περιοχή ενδιαφέροντος. Ο έλεγχος έχει γίνει τόσο για τις υφιστάμενες με τις επεκτάσεις τους, όσο και για τις νέες μονάδες. Σημειώνεται ότι πέραν της τεκμηρίωσης στα πλαίσια της μελέτης για το θέμα αυτό έχουν αποφανθεί τόσο οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΝ όσο και τα Υπουργεία Ανάπτυξη & Επενδύσεων και Τουρισμού καθώς και οι Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων.
Επιπλέον στην πλειονότητα τους οι νέες θέσεις γειτνιάζουν με τις προστατευόμενες περιοχές του «Εθνικού Πάρκου Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού, κάτω ρου και εκβολών ποταμών Αχελώου – Ευήνου και νήσων Εχινάδων» στις οποίες επιτρέπεται η υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα, όμως λόγω του καθεστώτος προστασίας που ισχύει για αυτές, δεν επιτρέπεται η τουριστική ανάπτυξη, παρά μόνο η εγκατάσταση ελαφριών υποδομών για ήπια αναψυχή.

Ειδικότερα για τον παραλιακό άξονα Αστακού – Μύτικα που συγκεντρώνει τις περισσότερες αντιδράσεις για την ίδρυσης της Π.Ο.Α.Υ. τονίζεται ότι σε μήκος ακτογραμμής 40,33Km η προβολή των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας στο χερσαίο τμήμα της ακτής ανέρχεται σε 2,38Km ποσοστό μόλις 5,9% επί του συνόλου. Επιπλέον οι μονάδες βρίσκονται σε σημεία δυσπρόσιτα, μακριά απο παραλίες, μη προσβάσιμα για αναψυχή για τους πολίτες και χωρίς διαθέσιμο δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο για οποιαδήποτε άλλη υποδομή.

Συμπερασματικά πρέπει να τονιστεί ότι με την δημιουργία της ΠΟΑΥ δημιουργείται ένας οργανωμένος αποδέκτης ο οποίος επιτρέπει καλύτερο έλεγχο ως προς την ασκούμενη δραστηριότητα, προστατεύει το περιβάλλον και την υγιή επιχειρηματικότητα. Αναλυτικότερα:
1. Δεν καταγράφονται περιβαλλοντικές επιπτώσεις εκτός των προβλεπόμενων ορίων της ισχύουσας νομοθεσίας.
2. Έχουν ακολουθηθεί όλες οι προβλεπόμενές κατά το Νόμο διαδικασίες εκπόνησης και ελέγχου των μελετών από πλήθος Φορέων και Υπηρεσιών ενώ έχουν ακολουθηθεί το σύνολο των διαδικασιών δημοσιοποίησης.
3. Η περιοχή είναι αποδέκτης σημαντικών επενδύσεων στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών διασφαλίζοντας τις θέσεις των εργαζομένων στον κλάδο δημιουργώντας προοπτικές για αύξηση της απασχόλησης ενώ προβλέπονται άμεσες και έμμεσες θετικές οικονομικές επιπτώσεις στην περιοχή λόγω των παραπάνω επενδύσεων.
4. Δεν καταγράφονται συγκρούσεις με άλλες χρήσεις ούτε παρεμποδίζεται οποιοδήποτε αναπτυξιακό πλάνο για την περιοχή ενδιαφέροντος. Ειδικότερα δεν παρουσιάζεται καμία σύγκρουση με πιθανές επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού. Εξάλλου η μεγαλύτερη τουριστική επένδυση στη περιοχή τα τελευταία χρόνια υλοποιείται από επιχειρηματία του χώρου των ιχθυοκαλλιεργητών.