Μουσικό Γυμνάσιο Αγρινίου : Η διαδικασία εισαγωγής μαθητών

Σας γνωρίζουμε ότι για την εγγραφή μαθητών στην Α΄ Τάξη του Μουσικού Γυμνασίου Αγρινίου για το σχολικό έτος 2022-2023, οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στο Μουσικό Σχολείο κατά το χρονικό διάστημα από 3 Μαΐου έως 31 Μαΐου 2022.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενοι από την ιστοσελίδα του σχολείου http://gym-mous-agrin.ait.sch.gr, όπου υπάρχει ενημερωτικό υλικό, εκτυπώνοντας και τη σχετική αίτηση συμμετοχής.

Πληροφορίες στο τηλ. του Μουσικού Γυμνασίου -ΛΤ Αγρινίου: 2641053595 εσωτ 1,2,3.