«Στρατηγικό Σχέδιο» για την Τριχωνίδα καταρτίζει η Περιφέρεια

Μετά την ένταξη του Ειδικού Πολεοδομικού για την περιοχή η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προετοιμάζεται για την επόμενη μέρα και την ΟΧΕ του νέου ΕΣΠΑ

Σε μελέτη για το «Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάδειξη και ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της λίμνης Τριχωνίδας» προχωρά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, καθώς με απόφαση του Περιφερειάρχη Νεκτ. Φαρμάκη δεσμεύτηκε στο ΕΣΠΑ σχετικό κονδύλι για τη μελέτη αυτή.

Υπενθυμίζεται ότι από τον περασμένο Νοέμβριο η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει συμβασιοποιήσει μελέτη για το σχεδιασμό παραλίμνιας διαδρομής και συνακόλουθων αναπλάσεων, στο βόρειο και ανατολικό τμήμα της Λίμνης Τριχωνίδας σε μήκος όχθης 24 χλμ, από τη θέση Αμπάρια ά μέχρι τον οικισμό Σιταράλωνα.

Ωστόσο η επιλογή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για ένα «Στρατηγικό Σχέδιο» για την Τριχωνίδα έρχεται να «κουμπώσει» με το ένταξη στο Πρόγραμμα Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος το Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Τριχωνίδας, που εντάχθηκε στα τέλη του 2021. Πρόκειται, δηλαδή για το χωροταξικό σχέδιο που θα αποτελέσει το θεμέλιο για την ανάπτυξη της περιοχής, καθορίζοντας μεταξύ άλλων τις χρήσεις γης, αλλά και τους κανόνες προστασίας για το ευαίσθητο περιβαλλοντικά οικοσύστημα της Τριχωνίδας και της Λυσιμαχίας. Πάνω σε αυτό θα κουμπώσει το «Στρατηγικό Σχέδιο» που θα εκπονήσει η Περιφέρεια, το οποίο μεταξύ άλλων θα έχει και το χαρακτήρα της έγκαιρης «προετοιμασίας» για την νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ (από το 2023 και μετά) καθώς στο νέο ΕΣΠΑ θα υπάρχει πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης με αντικείμενο την Τριχωνίδα και δικαιούχους τους Δήμους Αγρινίου, Θέρμου και φυσικά την Περιφέρεια.

Η Λίμνη Τριχωνίδα σε συνδυασμό με το ποικίλο ανάγλυφο της πέριξ αυτής περιοχής διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερο πρότυπο χωρικής οργάνωσης. Η μη επαρκής αξιοποίηση και ανάδειξη αυτού του σημαντικού αποθέματος, εξαιτίας ιδίως της μειωμένης συνδεσιμότητας και προσβασιμότητας σημαντικών φυσικών και ανθρωπογενών στοιχείων και του έντονου κατακερματισμού του φυσικού τοπίου, αποτελούν τροχοπέδη στην προσέλκυση επισκεπτών και την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Εντούτοις, μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις μπορεί να ενισχυθεί η προοπτική ανάπτυξης μορφών τουρισμού όπως ο αγροτουριστικός, ο αθλητικός, ο ιαματικός κλπ. και δραστηριοτήτων αναψυχής, και να αναδειχθούν στοιχεία ταυτότητας και αναγνωρισιμότητας. Ως κεντρικό ζήτημα αναδεικνύεται αυτό της «δικτύωσης», με δημιουργία νέων και επέκταση των υπαρχόντων δικτύων διαδρομών, πεζοπορίας και ποδηλατικών, με χαρακτήρα πολυθεματικό.

Το Στρατηγικό Σχέδιο για την αξιοποίηση της λίμνης και της ευρύτερης περιοχής έχει ως αντικείμενο:
• να παρουσιάσει την υφιστάμενη κατάσταση σε μια περιοχή πέριξ της λίμνης Τριχωνίδας και να αναδείξει προβλήματα και δυσλειτουργίες που αποτελούν τροχοπέδη στην περαιτέρω αξιοποίηση και ανάδειξή της προς την κατεύθυνση της ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, της αναψυχής και της συνδεσιμότητας – προσβασιμότητας των αξιόλογων φυσικών, πολιτιστικών και λοιπών ανθρωπογενών στοιχείων
• να διατυπώσει γενικές κατευθύνσεις ανάπτυξης και χωρικής οργάνωσης
• να κατηγοριοποιήσει τις αναγκαίες δράσεις
• να θέσει σε διαβούλευση το πλάνο ανάπτυξης της περιοχής και
• να καταλήξει σε μία δέσμη παρεμβάσεων – έργων ως πρώτης προτεραιότητας, για τα οποία θα συνταχθούν τεχνικές περιγραφές, εκτιμώμενοι προϋπολογισμοί, θεσμικές διαδικασίες, χρονοπρογραμματισμός υλοποίησης κλπ.

Τι θα περιλαμβάνει το Σχέδιο
Το Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάδειξη και ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της λίμνης Τριχωνίδας θα περιλαμβάνει:
1. Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης – Εντοπισμός προβλημάτων και δυσλειτουργιών
2. Γενικό πρόγραμμα ανάπτυξης και χωρικής οργάνωσης – Προκαταρκτικό Σχέδιο Δράσης
3. Υποστήριξη διαδικασιών διαβούλευσης – Τεχνική έκθεση συμμετοχικών διαδικασιών
4. Σχέδιο Δράσης για την ανάδειξη και ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της λίμνης Τριχωνίδας