Δημοτικό Συμβούλιο Μεσολογγίου : Περιβαλλοντική καταστροφή το αιολικό στον Αράκυνθο

Μετά από πρόταση της Δημοτικής Παράταξης “Συμμαχία για το Μέλλον” σχετικά με εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο όρος Αράκυνθος το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσολογγίου με ομόφωνο ψήφισμά του εκφράζει την αντίθεσή του στην εγκατάσταση αιολικού πάρκου έξι ανεμογεννητριών στη θέση «Σγουρόβερκο» του Αρακύνθου.

Εκτιμάται ότι το αιολικό πάρκο θα έχει τεράστιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις για το Μεσολόγγι και την ευρύτερη περιοχή καθώς χωροθετείται εντός της “Ειδικής Ζώνης Προστασίας(ΕΖΠ) GR2310010 – Όρος Αράκυνθος και στενά Κλεισούρας”.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από ένα μήνα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προς την Ελλάδα αιτιολογημένη γνώμη [INFR(2014)4073] για μη συμμόρφωση με την Οδηγία για τους Οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ) κατά τον σχεδιασμό έργων αιολικής ενέργειας. Σύμφωνα με την Οδηγία, σχέδια και έργα που είναι πιθανό να έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000 πρέπει να υποβάλλονται σε δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεων αυτών. Ωστόσο, το υφιστάμενο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (ΦΕΚ 2464/Β/03.12.2008) στην Ελλάδα είχε εγκριθεί χωρίς να έχει προηγουμένως διενεργηθεί τέτοια εκτίμηση. Αυτό σημαίνει ότι βάσει του σχεδίου εγκρίνονται έργα που δεν συμμορφώνονται με την ενωσιακή νομοθεσία.

Με προειδοποιητική επιστολή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε κάνει συστάσεις στη χώρα μας για τη μη συμμόρφωσή της ήδη από το 2014. Μετά από εννέα χρόνια και δεκάδες «δεσμεύσεις» της Διοίκησης για συμμόρφωση και αντίστοιχες σκόπιμες αναβολές στην αναθεώρηση του Χωροταξικού, η Ελλάδα έλαβε αιτιολογημένη γνώμη από την Επιτροπή – με προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Η προειδοποιητική επιστολή και η αιτιολογημένη γνώμη είναι τα πρώτα δύο βήματα που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν διαπιστώνει ότι χώρες μέλη παραβιάζουν το ενωσιακό δίκαιο. Το τρίτο βήμα είναι η παραπομπή της χώρας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναλυτικά το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσολογγίου :
Το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου δηλώνει την κατηγορηματική του αντίθεση στην επιχειρούμενη περιβαλλοντική καταστροφή, με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην θέση «Σγουρόβερκο» του όρους Αράκυνθος για τους κάτωθι λόγους:

1. Το σχεδιαζόμενο έργο βρίσκεται εξ’ ολοκλήρου εντός της Ειδικής Ζώνης Προστασίας(ΕΖΠ) GR2310010 – Όρος Αράκυνθος και στενά Κλεισούρας και 1,9 χλμ. από την περιοχή Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) Gr2310015 – Δέλτα Αχελώου και εκβολές Ευήνου, Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού και εκβολές Ευήνου, νήσοι Εχινάδες, νήσος Πεταλάς, Δυτικός Αράκυνθος και στενά Κλεισούρας.
2. Καταστρέφει ένα από τα πιο όμορφα δάση βελανιδιάς στην νότια Ελλάδα και μαζί με αυτό, τα ορεινά μονοπάτια που είναι άμεσα συνδεδεμένα με την ιστορία της πόλης, καθώς και την χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής.
3. Υποβαθμίζει βάναυσα την ποιότητα ζωή και την επιβίωση των κατοίκων, όλων των ορεινών κοινοτήτων του δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.
4. Αλλάζει το μικροκλίμα της περιοχής μας και υποβαθμίζει ένα από τα μεγαλύτερα οικοσυστήματα της Ευρώπης, έχοντας άμεσες επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα της λιμνοθάλασσας.
5. Η εγκατάσταση των ανεμογεννητριών βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τα αναπτυξιακά σχέδια του δήμου μας, που βασίζονται στην ήπια οικοτουριστική ανάπτυξη και την ανάδειξη του περιβάλλοντος.
6. Το σχεδιαζόμενο έργο βρίσκεται μεταξύ των αρχαιολογικών χώρων, αρχαίας Καλυδώνας, αρχαίας Πλευρώνας και αρχαίας Αλίκυρνας, τις οποίες και επηρεάζει άμεσα.