Δυτική Ελλάδα : Η «ακτινογραφία» του νέου ΕΣΠΑ

Πως κατανέμονται τα 600 εκατ. ευρώ του νέου ΕΣΠΑ

Από πέντε βασικούς άξονες (στόχους πολιτικής) αποτελείται η στρατηγική του νέου ΕΣΠΑ για την προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Η βασικότερη διαφορά του νέου ΕΣΠΑ και στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι ότι αυτή τη φορά περίπου το ένα τρίτο των πόρων του προγράμματος θα διατεθούν στον άξονα που αφορά πολιτικές ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και καταπολέμησης της ανεργίας με ενεργητικά μέτρα.

Περισσότερα λοιπόν από 200 εκατ. από το σύνολο των 600 εκατ. ευρώ θα αφορά δράσεις σχετικές με την ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών και της κοινωνικής οικονομίας, με μέτρα που αφορούν υπηρεσίες στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη διά βίου μάθηση, την ένταξη μειονεκτουσών ομάδων, τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, τις δράσεις αναβάθμισης των δεξιοτήτων και επανειδίκευσης, καθώς επίσης την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, και την αντιμετώπιση της υλικής στέρησης με παροχή τροφίμων ή βασικής υλικής βοήθειας προς τους απόρους.

Ο δεύτερος μεγαλύτερος άξονας σε προϋπολογισμό (120 εκατ. ευρώ) αφορά το περιβάλλον. Εδώ προωθείται η ανάπτυξη έξυπνων ενεργειακών συστημάτων και προαγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στο δομημένο και φυσικό περιβάλλον της Περιφέρειας, η βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων της Περιφέρειας με συμπλήρωση και αναβάθμιση των απαραίτητων υποδομών, η προώθηση της κυκλικής οικονομίας, η προστασία, βελτίωση και ανάδειξη του φυσικού, αστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της Δυτικής Ελλάδας μέσω προώθησης πράσινων δράσεων, ενίσχυσης υποδομών κι ενοποίησης διαδρομών, αλλά και η βελτίωση των αστικών λειτουργιών και συνδέσεων μέσω της προώθησης των αρχών της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι σε αντίθεση με το τρέχον ΕΣΠΑ ο άξονας που αφορά τις υποδομές και τα δίκτυα μεταφορών είναι ο «φτωχότερος» σε προϋπολογισμό στο νέο ΕΣΠΑ με διαθέσιμους πόρους που μόλις ξεπερνούν τα 40 εκατ. ευρώ. Βέβαια σε κάθε περίπτωση , όπως συνέβη και στην τρέχουσα χρηματοδοτική περίοδο, είναι πολύ πιθανό στην πορεία του προγράμματος να υπάρξει ανακατανομή πόρων και να μεταφερθούν χρήματα από κάποιον τομέα σε έναν άλλο…

Οι Στόχοι Πολιτικής του νέου ΕΣΠΑ

ΣΠ.1: Μια πιο ανταγωνιστική και εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού και της περιφερειακής ψηφιακής συνδεσιμότητας.
ΣΠ.2: Μια πιο πράσινη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, σε μετάβαση προς μια καθαρή οικονομία μηδενικού άνθρακα και ανθεκτική Ευρώπη, μέσω της προώθησης της καθαρής και δίκαιης ενεργειακής μετάβασης, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, και της πρόληψης και διαχείρισης των κινδύνων και της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.
ΣΠ.3: Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας.
ΣΠ.4: Μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων.
ΣΠ5: Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης όλων των εδαφικών τύπων και των τοπικών πρωτοβουλιών.

ΣΠ 1 75.594.629,00 €
ΣΠ 2 120.176.077,00 €
ΣΠ 3 43.612.286,00 €
ΣΠ 4 237.817.525,00 €
ΣΠ 5 106.607.811,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 594.850.970,00 €