Δήμος Ακτίου – Βόνιτσας : Στο Ταμείο Ανάκαμψης επέκταση του Βιολογικού και αποχετευτικό στο Μοναστηράκι

Η επέκταση του Βιολογικού Καθαρισμού της Βόνιτσας και το αποχετευτικό στο Μοναστηράκι θα είναι το μεγάλο περιβαλλοντικό έργο που ο Δήμος Ακτίου – Βόνιτσας θα εντάξει στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Ήδη πρόσφατα ψηφίστηκε στην Οικονομική επιτροπή του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας η Έγκριση προμελέτης του έργου που έχει τίτλο: «Επέκταση και λειτουργική αναβάθμιση ΕΕΛ Βόνιτσας για τη συλλογή και επεξεργασία λυμάτων του οικισμού Μοναστηρακίου».

Το προτεινόμενο έργο θα χρηματοδοτηθεί από το ταμείο Ανάκαμψης και είναι προϋπολογισμού 10.504.806,77€.
Περιλαμβάνει:
• Έργα συλλογής των λυμάτων με την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης του οικισμού Μοναστηράκι.
• Έργα μεταφοράς των λυμάτων του οικισμού αυτού στο υπάρχον αποχετευτικό δίκτυο της Βόνιτσας με την κατασκευή του αγωγού μεταφοράς καθώς και την απαιτούμενη αντιστοίχως επέκταση της ΕΕΛ ( Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων) του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας.
• Δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου για ενεργειακή αυτοτέλεια της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων και σημαντική μείωση του ενεργειακού κόστους.
• Για την επέκταση της ΕΕΛ ( Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων) συγκεκριμένα προτείνεται:
• Η μετατροπή της υφιστάμενης γραμμής βιολογικής βαθμίδας παρατεταμένου αερισμού, από συμβατικό σύστημα ενεργού ιλύος παρατεταμένου αερισμού σε βιοαντιδραστήρα μεμβρανών ,προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη επέκταση της υφιστάμενης ΕΕΛ εντός των υφιστάμενων δεξαμενών ελαχιστοποιώντας την απαραίτητη για νέα έργα ΠΜ.
• Η αντίστοιχη αύξηση της δυναμικότητας της ΕΕΛ υπολογίζεται σε 8.000 ι.κ. από 5.000 που ήταν κατασκευασμένη δυναμικότητα της, μέχρι και σήμερα.
• Με την προτεινόμενη τεχνική λύση ουσιαστικά στην ίδια έκταση( εντός των υφιστάμενων υποδομών) πραγματοποιείται η επέκταση της ΕΕΛ ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται και τριτοβάθμια επεξεργασία των λυμάτων αφού η εκροή του διηθήματος των μεμβρανών υπερδιήθησης που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή της μεθόδου MBR είναι αντίστοιχη τριτοβάθμιας επεξεργασίας. Ως εκ τούτου ουσιαστικά στην ίδια έκταση (εντός των υφιστάμενων υποδομών)

Επιτυγχάνεται η τριτοβάθμια επεξεργασία των λυμάτων, καθιστώντας ικανή την εκροή ακόμη και να επαναχρησιμοποιηθεί μελλοντικά είτε προς άρδευση ή για βιομηχανική χρήση. Πρόκειται για ένα έργο που βοηθάει στην αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής και αναβαθμίζει σημαντικά την ποιότητα της ζωής των κατοίκων του Μοναστηρακίου.